คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศจากคณะศิลปศาสตร์สำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเเละเอกภาษาไทย

นักศึกษาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเเละเอกภาษาไทย ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Level หรือ LALAวิชาแกน กลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับภาคต้นสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเเละเอกภาษาไทยให้ลงทะเบียนเรียนวิชา LAEN 100 English Structure ในระบบ SmartEDU