รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ให้สัมภาษณ์ รายการสารคดีกระจกหกด้าน ตอน “เจ้าพระยา-ปารีส”

วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ รายการสารคดีกระจกหกด้าน ตอน “เจ้าพระยา-ปารีส” ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรายการสารคดีกระจกหกด้าน ตอน “เจ้าพระยา-ปารีส” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภาษา ศาสนา อาหาร และศิลปวัฒนธรรม โดยเนื้อหาการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อาจารย์ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส การเจริญทางพระราชไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การเกิดวิกฤตการณ์ รศ.112 รวมถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ภาษา ศาสนา ฯลฯ ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรายการสารคดี กระจกหกด้าน ตอน “เจ้าพระยา-ปารีส” จะได้รับการออกอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564