คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,207 ราย
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นผู้ใฝ่พระราชหฤทัยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นองค์อุปถัมภ์วงการพฤกษศาสตร์ พระราชทานกระแสพระราชดำริหลายประการในการสร้างสรรค์ และพัฒนาวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารพืชพรรณ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทรงจัดให้มีการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัย ดูแล อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงห่วงใยไปถึงเยาวชน ทรงส่งเสริมให้ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม เกิดความรักหวงแหนทรัพยากร ผ่านโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ทั่วประเทศไทย อีกทั้ง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักพฤกษศาสตร์ และวงการพฤกษศาสตร์ไทย ทรงตระหนักถึงความขาดแคลนข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นฐาน และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่ 579 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสวัสดิมงคล อันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มพูนเกียรติภูมิแก่คณะวิทยาศาสตร์สืบไป
นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 5 ราย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 2 ราย ผู้เข้ารับพระราชทานทุนมหิดลวิทยาจารย์ จำนวน 2 ราย และผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล จำนวน 1 ราย