คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Master of Arts Program in Health, Nature, and Cultural Tourism Management

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
Master of Arts Program in Health, Nature, and Cultural Tourism Management
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดรับสมัคร ภาคการศึกษาต้น

  • รอบที่ 1: ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2566
  • รอบที่ 2: ระหว่างวันที่ 1- 31 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 3: ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566

กำหนดรับสมัคร ภาคการศึกษาปลาย

  • ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566

ภาคปกติ: เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ: เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่จัดการเรียนการสอน: คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วิทยาเขตบางกอกน้อย

สนใจสมัครเข้าศึกษาและดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์: https://graduate.mahidol.ac.th/Admission

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 02 441 4401-4 ต่อ 1716  อีเมล: suthat.pan@mahidol.ac.th 
เว็บไซต์: https://la.mahidol.ac.th/th/education/ma-tourismmanagement