คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน”

วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปิดโครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ เสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – เดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน เทคนิคการบริหารทางการเงิน การจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่าย อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และมอบเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ