คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีพ.ศ. 2566 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรภายในอาคารสิริวิทยา ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง และร่วมกันซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุในเบื้องต้น รวมถึงการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ผู้แทนเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทำความสะอาด เข้าร่วมโครงการ