คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 2/2562

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ จงจิต อรรถยุกติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนด้านการล่าม เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 2 สมัยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคและประสบการณ์ล่ามประชุม แนวโน้มการล่ามประชุมในประเทศไทยและความสำคัญของมาตรฐานการล่ามต่อการศึกษาด้านการล่ามที่จะต่อยอดไปยังอาชีพล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ คือ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพด้านการล่าม ทั้งนี้คะแนนความพึงพอใจที่ตั้งไว้อยู่ที่ 3.75 คะแนน ประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 80 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 80.81 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนั้น ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.36 คะแนน สะท้อนให้เห็นภาพรวมอยู่ในระดับดี และในภาพย่อยนั้นมีผลประเมิน ดังนี้ วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น 4.45 คะแนน เนื้อหาที่บรรยายน่าสนใจ 4.41 คะแนน สถานที่และอุปกรณ์เหมาะสม 4.45 คะแนน การประชาสัมพันธ์โครงการเหมาะสม 4.19 คะแนน
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมเหมาะสม 4.39 คะแนน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกประโยชน์/ข้อดีที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้
4.28 คะแนน และ ข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 4.36 คะแนน