คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและการล่าม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอุปรากรศิลปไทยจีนแห่งประเทศไทย และสถาบันอุปรากรแห่งประเทศจีน ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “งิ้วศิลปะเหนือกาลเวลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการไทยจีน

ดูเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/ล่าม ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “นักแปลและธุรกิจการแปลในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”

ดูเพิ่มเติม

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/งานล่ามเรื่อง การใช้ Google Meet และ Google Classroom เพื่อการสอนการแปลออนไลน์

ดูเพิ่มเติม