คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2565 “เทคนิคการแปลข่าวต่างประเทศ: โอกาสในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ”

สรุปสาระสำคัญโครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2565

เรื่อง “เทคนิคการแปลข่าวต่างประเทศ: โอกาสในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

จัดโดย ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร คุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวไทย

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “เทคนิคการแปลข่าวต่างประเทศ: โอกาสในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยเชิญ คุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านทาง Application Zoom และ Facebook Live ของเพจคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแปลข่าวต่างประเทศ

ผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.81 จาก 5 ระดับ) และส่วนของการดำเนินงานโครงการ (4.53 จาก 5 ระดับ) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทาง  Application Zoom (133 คน) และ Facebook (20 คน) ของคณะศิลปศาสตร์เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ (75 คน) ศูนย์การแปลและการล่ามหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ผู้ที่สนใจสามารถดูบันทึกเทปการเสวนาย้อนหลังได้ที่คลิปด้านล่างนี้  และติดตามงานข่าวของวิทยากรได้ที่ Facebook: Watcharin Setakudan หรือ twitter: @jjWatcharin)