โครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อ “การแปลภาษาจีน: โอกาสในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อ “การแปลภาษาจีน: โอกาสในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งพัฒนาทักษะด้านการแปลและการล่ามภาษาจีน เพื่อการวิชาการและการประกอบวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษา นักแปล และผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ประจำปี 2564 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์ ดร. สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการเสวนา วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแปลการล่ามในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนภาษาจีน การเขียนงานแปล แนวโน้มความต้องการทางการตลาดของการแปลและการล่ามในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาวงการการแปลและการล่าม ช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ