คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีน ครั้งที่ 1 และโครงการเทศกาลตรุษจีน

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีน ครั้งที่ 1 และโครงการเทศกาลตรุษจีน ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจีนสู่สาธารณชน รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “งิ้วในไทย” โดยวิทยากร อาจารย์อำพัน เจริญสุขลาภ (อาจารย์เม้ง ป.ปลา) รองประธานและเลขาธิการ สมาคมอุปรากรศิลปไทย-จีนแห่งประเทศไทย และการแสดงงิ้วร้องไทย เรื่องเปาบุ้นจิ้น ตอน ประหารราชบุตรเขย โดยคณะงิ้ว “ไซ้หย่งฮง”
 
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมแสดงงิ้วในครั้งนี้ด้วย
 
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์ นิธิเจริญเกียรติ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมอุปรากรศิลปไทย-จีนแห่งประเทศไทย และคุณสรกฤษณ์ ปิยมนูญรังษี รองประธานสมาคมฯ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก