September 7, 2016

Day

การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 3/2559 หัวข้อ “การแปลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ไทย-จีน)”(历史文化旅游泰-汉翻译策略)บรรยายโดย ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารจีนไทยสองภาษารายเดือน จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More