July 2019

Month

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานกลุ่มสถาบันภาษาเพื่อพัฒนาการสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้เข้าประชุมที่เป็นตัวแทนจากสถาบันภาษา/ศูนย์ภาษาอังกฤษของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำบันทึกความเข้าใจก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ณ ห้อง 729 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
Read More
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดป่าชัยรังสี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
Read More
คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และได้ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาเรือนไทย ณ ห้องรูปภาพ (หน้าห้องพุทธศิลป์) ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
Read More
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกสถิติในการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS Ffpได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
Read More
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ จงจิต อรรถยุกติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนด้านการล่าม เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 2 สมัยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคและประสบการณ์ล่ามประชุม แนวโน้มการล่ามประชุมในประเทศไทยและความสำคัญของมาตรฐานการล่ามต่อการศึกษาด้านการล่ามที่จะต่อยอดไปยังอาชีพล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลฯ โดยอาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานตรวจการประเมินฯ ได้นำเสนอผลการประเมินฯในด้านต่างๆ ด้วยวาจา และรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจฯในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานตรวจการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยในวันแรกของการตรวจการประเมินฯ คณะศิลปศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
1 2