คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

วันซ้อมย่อยคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต The Last Lecture

08.30 น. ถ่ายภาพหมู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
09.50 น. ลงทะเบียนรับอาหารว่าง หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
10.20 – 10.30 น. ประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท
10.31 – 11.30 น. กิจกรรม The Last Lecture โดยวิทยากรพิเศษ คุณนิติ ชัยชิตาทร (ป๋อมแป๋ม)

หมายเหตุ ถ่ายภาพหมู่ เวลา 8.20 น. ตั้งแถวที่หน้า 7/11 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

12.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง 217 เฉพาะบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
13.00 – 16.00 น. ชมวิดีทัศน์การฝึกซ้อมฯ
                               เริ่มการฝึกซ้อมฯ
                               แบ่งกลุ่มย่อยฝึกซ้อมฯ
                               ฝึกซ้อมรวมและจับเวลา

วันซ้อมใหญ่

วันที่ 7 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://egraduation.mahidol.ac.th/

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง