LA green

Category

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีมาตรการประหยัดน้ำ โดยการติดตั้งระบบประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับโถส้วม ห้องน้ำหญิงและทดลองใช้งานจริง ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก (Sc2)
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรีไซเคิลนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน้ำอาทิ อ่างล้างมือ สุขภัณฑ์ หรือท่อระบายน้ำทิ้งต่าง ๆ จะถูกถ่ายไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียใต้อาคารสิริวิทยาเพื่อปรับคุณภาพน้ำ (ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างและเติมออกซิเจนในน้ำ) จากนั้นจึงปล่อยน้ำเสียที่กลายเป็นเป็นน้ำดีแล้วลงสู่คูคลองบริเวณหน้าอาคารสิริวิทยา และน้ำในคูคลองจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปั้มน้ำ เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำเข้าท่อที่เชื่อมต่อกับระบบสปริงเกอร์ในการจ่ายน้เพื่อรดต้นไม้และสนามหญ้า ของอาคารสิริวิทยา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มีมาตรการให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ในช่วงเปิดทำการปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างห้องพัก ห้องทำงาน ในช่วงระหว่างเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องจะถูกกำหนดให้ตั้งอุณหภูมิการทำงานของเครื่องที่ระหว่าง 25-26 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
Read More
คณะฯได้ทำการติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ไว้ใต้ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำทุกห้องของอาคารเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากหลอดไฟ โดยมีหลักการทำงานคือ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะตรวจจับรังสีความร้อน (Infrared) จากผู้ที่เดินเข้ามาภายในห้องและควบคุมสวิตซ์หลอดไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องหลอดไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะถูกสั่งการให้หยุดทำงาน
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้หลอดไฟฟ้าประเภท T5 (Tubula) ซึ่งเป็นหลอดไฟส่องสว่างทรงกระบอกให้แสงสว่างสีขาวแต่มีขนาดเล็กกว่าหลอดไฟธรรมดาแบบฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube : T12) เพื่อประหยัดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าและให้แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการติดตั้งในช่วงทางเดิน ห้องสำนักงาน หรือห้องเรียน และหลอดไฟแบบ T5 ยังมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 20,000 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟแบบเดียวกันในขนาดที่ใหญ่กว่า
Read More
คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับวิถีชุมชน จึงได้จัดโครงการ ศิลปศาสตร์ "รักษ์" สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ขึ้น ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 โดยการร่วมปลูกไม้ประดับและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ พร้อมได้รับความรู้ด้านชุมชนท้องถิ่นและวิถีชีวิตริมคลองจากนายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล และผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
โครงการสิ่งประดิษฐ์ทดแทนอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลน (Visualizer) โครงการสิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทนจากพลังงานลมคอยล์ร้อน (Condensing Unit)
Read More
การนำใบไม้ใบหญ้าเศษอินทรียสารมาหมักเพื่อทำปุ๋ย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดอยู่ในนโยบายประหยัดพลังงานของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ใบไม้ใบหญ้าที่ถูกเก็บจากการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะฯจะถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องหมักที่มีความชื้นพอเหมาะเพื่อรอเวลาให้เกิดการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ โดยมักใช้เวลาการหมักภายในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นจึงคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยทุกกระบวนการจะไม่มีการใช้สารเคมีทุกชนิด เมื่อหมักสำเร็จแล้วจะได้ปุ๋ยอินทรีที่ปราศจากสารเคมีสำหรับใช้ในการบำรุงต้นไม้ภายในบริเวณคณะฯต่อไป
Read More
ปีงบประมาณ 2010 คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดโครงการประหยัดและอนุรักษ์น้ำขึ้นเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ จึงได้ริเริ่มโครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับสุขภัณฑ์ (เฉพาะโถชักโครก) โดยมีแนวคิดจากการนำน้ำเสียกลับมาใช้ไหม่ คณะฯจึงได้วางระบบการใช้น้ำโดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำและตกตะกอนของเสียไว้บริเวณใต้อ่างล้างมือ และเชื่อมต่อท่อเข้ากับถังเก็บน้ำของชักโครก หากมีการใช้น้ำจากอ่างล่างมือ น้ำเสียจะไหลเข้าไปที่ถังบำบัดน้ำเสียและไหลออกไปสู่ถังเก็บน้ำของชักโครก เพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่จะถูกเติมหลังจากมีการกดชักโครก
Read More