คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-Service สำหรับนักศึกษา

บริการด้านการศึกษา

  • แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
  • แบบฟอร์มขอส่งคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
  • แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน

บริการด้านการสอบ/การอบรม