คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Guest Talks: Insights into Applied Linguistics: Emerging Digital Technologies for Active Learning

Guest Talks: Insights into Applied Linguistics: Emerging Digital Technologies for Active Learning

Wednesday February 22, 2023 Time 10.00 AM – 12.00 PM

Speakers
Dr.Napat Jitpaisarnwattana / Silpakorn University
Dr.Payungsak Kaenchan / Mahidol University

webex
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc8d0f82bbc5a3f9e7b430e6af40880d