คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (MAP-C Program) หลักสูตรป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (MAP-C Program)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครแล้วรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (MAP-C Program) 

 • ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • ได้ใบรับรองผลการศึกษา     
 • เหมาะสำหรับ
  📍 บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่ประสงค์เพิ่มพูนทักษะความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
  📍 สามารถนำรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบ full degree
  📍 นักศึกษาปริญญาโทที่ต้องการลงเรียนเพิ่มเติมในบางหัวข้อวิชา

รายวิชาที่เปิด

 • LATR 500 Priciples and Tourism Management (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)
 • LATR 501 Tourist Behavior (**ภาคฤดูร้อน 3/2565)
 • LATR 502 Tourism Management for Health and Wellness Promotion (**ภาคฤดูร้อน 3/2565) ลงทะเบียนภายใน 6 มกราคม 2566 (รับไม่เกิน 10 คน) กำหนดการศึกษาดูงาน
 • LATR 504 Cultural Tourism Management (**ภาคฤดูร้อน 3/2565)
 • จัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)
 •  เริ่มเรียนภาคการศึกษา 2/2565 (มกราคม 2566)
 • ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 5,400 บาท
  ( **สำหรับรายวิชา LATR 502 บวกค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ 11,000 บาท)

สนใจลงทะเบียนเรียน

ศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการชำระเงินได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 โทร. 0 2441 4401- 8 ต่อ 1716 หรืออาจารย์ประจำรายวิชา