คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลสาขาวิชาภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายณัฐพัชร์ ฤทธิรงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจาก Royal Thai Embassy Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้เข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2567 และได้รับทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Adults Group และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน “2024 Cultures of China Water Cube Cup Thailand”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ และ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล CHARMING SINGERS ในการแข่งขัน 2023 “SING & LEARN CHINESE” SINGING THE SPLENDORS OF SEASONS

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลสุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ ในโครงการ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลระดับทองแดง ในโครงการ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (ภาษาจีน) โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย Jinbu Chinese Contest 2023 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (ภาษาจีน) โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย Jinbu Chinese Contest 2023 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาววรรณิดา แสนยานุสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอในหัวข้อ “นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล Sleep Equity for Global Health“ ในงานวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2024

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวธนัท เที่ยงมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน สัปดาห์งานหนังสือเทศกาลตรุษจีน 2024 หัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ฉันอยากไปที่สุด

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปาณิสรา แก้วชูทอง และนางสาวชนัญชิตา ทองจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ “DCU Global Youth Camp” 2024: Youth Voices in Digital Era ร่วมกับนักศึกษาจากสาธารณรัฐสิงค์โปร์ เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และจังหวัดกาญจนบุรี

ดูเพิ่มเติม