คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายเรื่อง “Pragmatics in Fiction”

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง “Pragmatics in Fiction” ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Miriam A. Locher University of Basel, Switzerland ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รักษาการรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา