คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายเรื่อง “Professional Development of English Teachers in Korea”

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง “Professional Development of English Teachers in Korea” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย วิทยากรได้รับเกียรติจาก Prof. Kilryoung LEE จาก Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต