คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวอวยพรแก่บุคลากรและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. 2567 กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี คุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคุณสิริกร ขันตี (บุคลากรอาวุโส) นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการแต่งกายและแข่งขันตำส้มตำลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์“ส้มตำ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. 2567 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษา และคณะฯ