คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การสมัครทุนเรียนต่อและแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การสมัครทุนเรียนต่อและแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกนกพร พูลสุข นางสาวพริมา เอกบัญชา นางสาวณัฐณิชา ธีรานุวัฒน์ และนายสหภาพ สุวรรณชาตรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ดำเนินรายการโดยนางสาวศศิวิมล แป้นกลัด นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบกิจกรรม
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าถึงแหล่งทุนและโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่น