คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมบรรเลงกู่เจิง โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรเลงกู่เจิง ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน ณ ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ อันเป็นสมรรถนะที่คาดหวังของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน