คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมประกาศผลรางวัลการทำกิจกรรม 5 ส. & Big Cleaning Day

วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลการทำกิจกรรม 5 ส. & Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ MULA Green Office คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากการทำกิจกรรม ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 Diamond Award (ประเภทสะอาด เป็นระเบียบ ค้นหาสะดวก)
งานวิจัยและบริการวิชาการ
รางวัลที่ 2 Golden Award (ประเภทสวยงาม สบายหู สบายตา)
งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
รางวัลที่ 3 รางวัลแห่งความตั้งใจ (ประเภทชมเชยผู้ที่มีความตั้งใจ)
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
งานคลังและพัสดุ
งานบริหารและธุรการ
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สวยงาม สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อร่วมกันสร้างคณะให้เป็นสำนักงานสีเขียว (MULA Green Office)