คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กประถมวัย

วันที่ 9 และ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กประถมวัย ผ่านการทำกิจกรรมให้ความรู้และสันทนาการต่าง ๆ ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ