คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม 5 ส. & Big Cleaning Day

วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม 5 ส. & Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ MULA Green Office คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบสะอาดและปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากคุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ต่อด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยคุณพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ และคุณอาณัติ สอนศาตร์ จากนั้นบุคลากรได้ร่วมกันทำความสะอาดตามการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สวยงาม สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อร่วมกันสร้างคณะให้เป็นสำนักงานสีเขียว (MULA Green Office