คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม A Workshop on Research Publication

วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม A Workshop on Research Publication ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก Professor Michael Herzfeld, Ernest E. Monrad Research Professor of the Social Sciences Department of Anthropology, Harvard University มาเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ