คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Food for Fun Run Thai Skills

กิจกรรม Food for Fun Run Thai Skills
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำนักศึกษาชาวต่างชาติเรียนรู้วิธีการทำผัดไทย ในกิจกรรม Food for Fun Run Thai Skills ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาไทยผ่านวัฒนธรรมการทำอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทย 2