คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน-Water Cube Cup 2023” เขตการแข่งขันประเทศไทย

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 🇨🇳

🎊 ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน-Water Cube Cup 2023” เขตการแข่งขันประเทศไทย

จัดโดย สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย