คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยและรองประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) และคุณสยาม สภานุชาติ นักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบปะและประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University) โดยได้รับการต้อนรับจาก Professor Dr. Zhang Baojun Vice President, Professor Dr. Su Wenjuan, Professor Dr. Lin Yan, Professor Dr. Lu Yuzheng และบุคลากรรวมถึงอาสาสมัครผู้สอนภาษาจีน ในการนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อและการขอรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งในฐานะมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จากนั้นในช่วงบ่าย คณบดีและอาจารย์ได้พบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจากหลากหลายคณะ จำนวน 24 คนที่เดินทางมาร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นเวลา 2 สัปดาห์โดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งอีกด้วย
จากนั้นในวันที่ 3 มิถุนายน ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าพบ Ms. Zhang Junli, Deputy Secretary Council, Mr. Zhang Shengyong, Deputy Director Division of Policy and Global Network ของมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ (Chinese International Education Foundation) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อในระยะแรกเริ่มจัดตั้ง
ในช่วงบ่ายผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ ได้พบปะกับ Professor Dr. Shen Shuying คณบดี และคณาจารย์ จาก School of Humanities มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเพื่อเจรจาหารือในการขยายกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งและมหาวิทยาลัยมหิดลให้กว้างขวางขึ้นด้วย
 
Faculty of Liberal Arts and Beijing Language and Culture University Meeting on the Operation of Mahidol University’s Confucius Institute
On June 2, 2024, the Faculty of Liberal Arts, led by Assistant Professor Dr. Aphiwit Liang-Itsara, Dean, along with Assistant Professor Dr. Paisan Sukjairungwattana, Director of the Thai Mahidol University’s Confucius Institute and Deputy Director of the Bachelor of Arts in Chinese (International Program), and Mr. Siam Spanuchata, International Relations Officer, met and discussed the cooperation concerning the operations of the Confucius Institute of Mahidol University at Beijing Language and Culture University (BLCU). Professor Dr. Zhang Baojun, Vice President of BLCU, Professor Dr. Su Wenjuan, Professor Dr. Lin Yan, Professor Dr. Lu Yuzheng, and other staff members including volunteer Chinese language teachers warmly welcomed the MULA delegates. The meeting covered the operational plans of the Confucius Institute and requests for assistance from Beijing Language and Culture University as a partner university. In the afternoon, the Dean and colleagues met with 24 students from various faculties of Mahidol University who were attending a two-week Chinese language and culture training program funded by Beijing Language and Culture University.
On June 3, representatives from the Faculty of Liberal Arts met with Ms. Zhang Junli, Deputy Secretary Council, and Mr. Zhang Shengyong, Deputy Director Division of Policy and Global Network of the Chinese International Education Foundation, which funds the operations of Confucius Institutes abroad, to seek advice on the initial operational guidelines for the newly established Confucius Institute.
In the afternoon, representatives from the Faculty of Liberal Arts met with Professor Dr. Shen Shuying, Dean, and faculty members from the School of Humanities, Beijing Language and Culture University, to discuss expanding academic cooperation activities between Beijing Language and Culture University and Mahidol University.
 
人文学院与北京语言大学就玛希隆大学孔子学院的运营召开合作会议
 
2024年6月2日,人文学院院长助理教授阿披维·联易萨拉博士(Assistant Professor Dr. Aphiwit Liang-Itsara)率领人文学院团队前往北京语言大学(BLCU)进行合作会议,团队包括泰方孔子学院院长兼国际中文专业副主席助理教授派颂·苏奇龙瓦塔纳博士(Assistant Professor Dr. Paisan Sukjairungwattana)和国际关系官员暹·萨帕努查特先生(Mr. Siam Spanuchata),北京语言大学副校长张宝钧教授、苏文娟教授、林岩教授和卢玉铮教授等工作人员及志愿者教师进行了热情接待。双方就玛希隆大学孔子学院的运营开展了会议,讨论了孔子学院的运营计划,并请求北京语言大学作为合作伙伴提供帮助。同日下午,院长和教师们与来自玛希隆大学各学院的24名学生进行了见面,这些学生正在参加为期两周的中文语言文化培训项目,该项目由北京语言大学资助。
6月3日,人文学院代表会见了国际中文教育基金会的副秘书长张君丽女士和政策与全球网络处副主任张胜勇先生,该基金会为海外孔子学院的运营提供资金支持,并为新成立的孔子学院初步运营指导方针提供建议。
同日下午,人文学院代表与北京语言大学人文学院院长沈庶英教授及其教师团队会面,讨论扩大北京语言大学与玛希隆大学之间的学术合作活动。此次访问中国,不仅推进了玛希隆大学孔子学院的发展和各项学术活动的进步,还增进了中泰双方院校的交流和友谊。