คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน ปุษปาพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้ผ่านการรับรองการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) ระดับที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน ปุษปาพันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้ผ่านการรับรองการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)
ระดับที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม