คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP)รุ่นที่ 9

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์สิรินิธิ์ ชนะวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 9
จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
*******************************
Congratulations to
Dr. Khemruthai Boonwan,
the lecturer in the Bachelor of Arts in Thai program,
Dr. Yuwadee Tirataradol,
the lecturer in the Bachelor of Arts Program in Chinese (International Program),
Ms. Sirinit Chanawong,
the lecturer in the Bachelor of Arts in English program,
for successfully completing the Professional Researcher Empowerment Program (PREP) Batch 9.
The program was organized by the Research Management and Development Division, Mahidol University.