คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 10

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
อาจารย์ ดร.พีรยา อุตสาห์จิต
อาจารย์ ดร.อนุชยาน์ มนทการติวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 10
จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
**********************
Congratulations to
Dr. Payungsak Kaenchan,
Dr. Peeraya Utsajit,
Dr. Anuchaya Montakantiwong,
the lecturers in the Bachelor of Arts in English program,
for successfully completing the Professional Researcher Empowerment Program (PREP) Batch 10.
The program was organized by the Research Management and Development Division, Mahidol University.