คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุณยาพร สายสร้อย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวบุณยาพร สายสร้อย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3
ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ