คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 🎗ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม “MU Social Engagement Forum 2021”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม “MU Social Engagement Forum 2021”
 
ชื่อผลงาน:
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ลำตัดและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง พ่อหวังเต๊ะ – แม่ศรีนวล
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม)
(The development of Pho-Wang-Teh and Mae-Sri-Nuan
‘intangible cultural (Lamtad and central
Thai folksongs’ Learning resources)