คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา (คลองโยง) ร่วมกันพัฒนา “หลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดสร้างสรรค์และสมุดบันทึก”

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา (คลองโยง) จังหวัดนครปฐม จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดสร้างสรรค์และสมุดบันทึก ครั้งที่ 1 “กิจกรรมทำอาหารเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและสัมพันธภาพให้เด็กและเยาวชน เมนูยำใหญ่” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร โดยมีวิทยากรหลักเป็นคณาจารย์ จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มจิตวิทยา) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับอาจารย์มกุฎ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
 
คณะศิลปศาสตร์ ได้สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของหน่วยงานรัฐบาลในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมและประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสำนักพิมพ์ผีเสื้อเพื่อขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมดังกล่าว และวางแนวทางพัฒนาให้เป็นโครงการวิจัยต่อไป”
———————-
ขอขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊กเพจ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา