คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรฯ เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 22.30 น. คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรฯ ร่วมส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรฯ จำนวน 30 คน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 2 ปี ภายใต้ความร่วมมือหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย และ Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน