คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมส่งมอบปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วแก่สำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ พร้อมบุคลากร เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว แก่สำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อรวบรวมนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างสุขในองค์กร ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นผู้แทนรับมอบ
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันและความสุขในการทำงานแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ร่วมกับหน่วยงาน และชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัย