คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่ ผนึกกำลังขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล

วันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่ ผนึกกำลังขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล (Expanding our Horizons: Strategies for Synergization beyond the Humanities and Social Sciences in the Digital Era)” โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
กิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเครือข่ายความร่วมมือฯ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 30 คณะวิชา เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่สำคัญทางวิชาการ คือ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าด้านวิชาการให้ทัดเทียมระดับสากลต่อไป