คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลี (International Conference in Commemoration for the 65th Anniversary of the Diplomatic Relations between Korea and Thailand) ณ Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลี (International Conference in Commemoration for the 65th Anniversary of the Diplomatic Relations between Korea and Thailand) ณ Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวี บุนนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลี (International Conference in Commemoration for the 65th Anniversary of the Diplomatic Relations between Korea and Thailand) ณ Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Witchu Vejjajiva the Ambassador of Thailand to South Korea, H.E. Dr. Chaiyong Sajipanont the Former Ambassador of Thailand to South Korea, Prof. Dr. Pinit Kullavanit the Assistant Secretary General of Red Cross, Thailand, Prof. Dr. Jang Tae-Yeoub, Vice President of Finance and External Affairs of Hankuk University of Foreign Studies, Prof. Dr. Yoon, Kyung-won, Dean of College of Interpretation and Translation Prof. Dr. Shin, Keun-Hye, Dean of Asian Languages and Cultures, and the President of Korean Association of Thai Studies, Prof. Dr. Lee, Byung-Do, Head of Department of Thai Interpretation and Translation เข้าร่วมพิธีเปิด ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี ได้มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์ จาก Hunkuk University of Foreign Studies

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
– งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Commemoration for the 65th Anniversary of the Diplomatic Relations between Korea and Thailand
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวี บุนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล และอาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และเป็นผู้ดำเนินรายการ
– งานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทยประจำปี 2566 ประกอบด้วย การรำไทย การร้องเพลง T-POP และการแสดงละครเวที เรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดงละครในครั้งนี้
-การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทยของนักศึกษาชาวเกาหลี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ ร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดการเขียนเรียงความภาษาไทยร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทย – เกาหลี ทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษาและด้านวิชาการ โดยมีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย และมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐเกาหลี จากหลายสถาบันเข้าร่วมงาน