คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าเจรจาความร่วมมือกับภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ (Busan University of Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 27 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รักษาการรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าพบปะและเจรจาความร่วมมือกับภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ (Busan University of Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับการต้อนรับจาก Assistant Professor Ong Ji-In Dean of Department of Thai Langauge Mr. Hoon Lee Seung International Students Support Specialist และ Mr. Jun Wan Jung Graduate Student in Teaching Korean as a Foreign Language
ประเด็นการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่การสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบ 3+1 และ 7+1 การช่วยเหลือด้านการสอนภาษาเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการผลิตผลงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัย