คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าเจรจาความร่วมมือกับภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hunkuk University of Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รักษาการรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าพบปะและเจรจาความร่วมมือกับภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hunkuk University of Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับการต้อนรับจาก Professor Dr. Kyung Won Yoon Dean of Faculty of Interpretation and Translation Associate Professor Dr. Kyungeun Park Director of Public Relations and Head of the Thai Department Professor Dr. Keun-hye Shin Department of Thai และ Dr. Jompon Pitaksantayothin, Senior Researcher
ประเด็นการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่การทำหลักสูตรสองปริญญาโทร่วมกัน (Double MA Degree Program) การพัฒนารายวิชาด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การช่วยเหลือส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและสอนรายวิชาภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการผลิตผลงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัย