คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รักษาการรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ สุริยะ และอาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว ให้การต้อนรับ Mr. Motoyuki Yuasa, MD, PhD, Professor of Faculty of International Liberal Arts และคณาจารย์จาก Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท และ Mr. Motoyuki Yuasa, MD, PhD ได้ร่วมหารือความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ทั้งนี้ได้นำชมห้องสตูดิโอ ห้องสมุด และ Joint campus ของ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น