คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Barcia, Dean for Global Development and Pro Dean for Internationalisation, University of Leeds สหราชอาณาจักร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และศูนย์ทดสอบภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ และ อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Barcia, Dean for Global Development and Pro Dean for Internationalisation, University of Leeds สหราชอาณาจักร เพื่อประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการนี้ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และ Prof. Manuel Barcia ได้ร่วมหารือความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาควิชาภาษาไทย และ Thainess studies ที่จะเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการเชิญ Prof. Manuel Barcia มาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และความร่วมมือทางด้านการวิจัยในอนาคต