งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Hankuk University of Foreign Studies และ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 5 มกราคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Hankuk University of Foreign Studies และ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ อาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ และอาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย