คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6 มกราคม 2566 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รักษาการรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา Professor. Rhee Seongha คณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่บัดดี้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย