คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุงานที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจด้วยความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณ โดยในปีนี้คณะศิลปศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุรงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และคุณสุวรรณา สรรสุนทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) งานบริหารและธุรการ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณทั้ง 3 ท่าน จากนั้นผู้เกษียณได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณะฯ ช่วงท้ายเป็นพิธีมุทิตาจิตโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น