คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล เชื่อมั่นจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรมนำพาประเทศสู่ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจ

“ม.มหิดล เชื่อมั่นจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม นำพาประเทศสู่ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ ควรปรับได้ตามสถานการณ์ ภายใต้มาตรการที่คำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ เช่นเดียวกับ “ชามตราไก่จากลำปาง” ที่ยังคงคุณค่าในฐานะ “ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” (ผลิตภัณฑ์ GI) ชั้นนำของประเทศไทยเช่นปัจจุบัน

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่
https://www.thaipr.net/education/3246242

Cr. สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210