คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านบริหารและธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านบริหารและธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ