คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประชันกลอนสด ระดับภาค: ภาคตะวันตก ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นายประภากร คล้ายสมาน
นายพงษ์ศิริชัย สมคะเน
นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง
นางสาวสุลิตา ปราบปัญจา
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
 
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประชันกลอนสด ระดับภาค: ภาคตะวันตก ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564
จากการประกวดกลอนระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน ประจำปี 2564
 
จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย